گواهینامه های استاندارد ISO

پروانه های ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی

پروانه های صادرات از اداره کل تجهیزات پزشکی

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت٬ معدن و تجارت