سیستم ایزوله بیمارستانی مدل 121

این سیستم به منظور حفاظت از شوک الکتریکی ناشی از جریان نشتی در اتاق عمل مراقبت های ویژه ICU و  CCU به کار برده میشود تا خطر برق گرفتگی و سوختگی را به حداقل برساند.

بخش های مختلف سیستم ایزوله عبارتند از :

۱. ترانس ایزوله:

از یک ترانسل ایزوله یک به یک به منظور جدا کردن برق اتاق عمل از برق شهر استفاه شده است

۲. نمایشگر جریان نشتی LIM نوع دینامیکی Line Isolation Monitor:

LIM دستگاهی است برای اندازه گیری و نمایش جریان نشتی که از سیستم های موجود در اتاق عمل یا بدن شخص عبور کرده و میتواند خطرساز باشد .

واحد آن دستگاه mA بوده که شامل موارد زیر می باشد:

  • نمایشگر هشدار جریان نشتی بصورت سمعی و بصری
  • نمایشگر هشدار اضافه بار ترانس بصورت سمعی و بصری
  • نمایشگر هشدار درجه حرارت غیر استاندارد بصورت سمعی و بصری
  • نمایشگر ضریب قدرت (P.F)
  • ارسال اطلاعات تحت شبکه Ethernet به منظور نظارت بر کار LIM ها بصورت نموداری و عددی بر روی کامپیوتر
  • نمایشگر هشدار ولتاژ غیر مجاز بصورت سمعی و بصری