سوکت ارت و پریز برق

  • پریزهای ویژه اتاق عمل
  • پریزهای خاص اتصال زمین
  • دارای صفحه استنلس استیل قابل شستشو