سوکت ارت و پریز برق

  • پریزهای ویژه اتاق عمل
  • پریزهای خاص اتصال زمین
  • دارای صفحه استنلس استیل قابل شستشو

پریز برق که وظیفه برق رسانی را برای دستگاه ها را بر عهده دارند که این پریز ها دارای سیستم ارت میباشند و سوکت ارت هم جهت اتصال ارت به دستگاه های مورد نظر در اتاق عمل استفاده میشود.