رگلاتور بیهوشی

  • جهت استفاده برای دستگاه بیهوشی
  • دارای سوپاپ اطمینان جهت جلوگیری از نشر گاز در هنگام جدا کردن دستگاه