حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی اصفهان

زمان :  15 الی 18 دی ماه 1395

مکان:  اصفهان – پل شهرستان