اتلت AGSS

  • جهت تخلیه پسماند گاز بیهوشی در اتاق عمل استفاده می گردد.