مدل: مرکزی

  • قابلیت هشدار در مقابل جریان با فشار بالا و پایین گازهای طبی
  • قابلیت نصب بر روی دیوار جهت اتصال به سیستم لوله کشی

مدل : بخش

  • قابلیت هشدار در مقابل جریان با فشار پایین گازهای طبی
  • قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل والو باکس
  • دارای تنوع گاز ( ۲ گاز ٬ ۳ گاز٬ ۴ گاز )