تابلو ایزوله بیمارستانی

تابلو ایزوله اتاق عمل مدل 1254